Zwroty/Reklamacje/Odstąpienie od umowy

…………………, data………………..

 

Imię i nazwisko konsumenta ….................................................................

Adres zamieszkania:

ulica/nr.......................................................................................................

kod/miasto …................/............................................................................

tel. kontaktowy: …...............................................

adres mailowy:  …..............................................                                                                                       

MB PIASECZNO Sp. z o.o.

Łubna 50C, 05-532 Baniocha

tel. +48 509 509 067

e-mail: zamowienia@mbpiaseczno.pl

                                                         adres do korespondencji:

                                                                                 ul. Piaseczyńska 12m, 05-504 Złotokłos

 

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z treścią Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) odstępuję od umowy kupna (wymienić produkt) ….......................................................... ................. ....................................................  nr. dokumentu sprzedaży   ................ ………

data sprzedaży :................................................ ..............................................

Towar zakupiono na warunkach sprzedaży na odległość (warunki odstąpienia od umowy opisane na odwrocie)   za cenę brutto …................  ..

 

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto  nr   .......................................................................................................................................

lub w inny sposób (zaproponować).......................................................................................

 

 

 

                                                                                                

                                                       …................................................................

                                                                             podpis klienta

 

Uwaga: prosimy o dołączenie do przesyłki zwracanego produktu niniejszego podpisanego oświadczenia.

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

 

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT  zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy oferowany sposób.

3. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie  SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z niniejszego formularza- ale nie jest to obowiązkowe.  W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. KONSUMENT jest zobowiązany opakować produkt w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

5. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych  zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

7. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT

8. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”.  Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed  uszkodzeniem w transporcie.

PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU

w związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodeksu Cywilnego zgłaszam reklamację wg poniższego opisu.

 

                                                                                                                   Dane firmy:

MB Piaseczno Sp. z o.o.

Łubna 50C, 05-532 Baniocha

tel. +48 509 509 067

e-mail: zamowienia@mbpiaseczno.pl

                                                              adres do korespondencji:

                                                                                       ul. Piaseczyńska 12m, 05-504 Złotokłos

                                                                        

   

Zgłaszający:

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):......................................................................................................

Adres konsumenta: ............... ......................................................................................................................

Telefon kontaktowy: ..........................................        adres e-mail: .............................................................

Data nabycia towaru .. .............................            Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: .............................

Opis towaru (nazwa, numer fabr itp)............... ….........................................................................................

Cena zakupu brutto .....................................................................

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń)  :

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: ….........................................................................................

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

- wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

- nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

- obniżenia ceny towaru o kwotę ……………………………… (słownie: ………………………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …....…………………………………………………………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

- odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……………………………….…….….* (art. 560 § 1)

 Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania  niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

 

…..........................                                                                                               ….............................................

Miejscowość, data                                                                                                 Podpis zgłaszającego reklamację

*)  Proszę zakreślić wybrane rozwiązanie.