Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MB PIASECZNO SP. Z O.O.

Informacja o Firmie
Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.mbpiaseczno.pl prowadzony jest przez MB PIASECZNO SP. Z O.O. z siedzibą w miejscowości Łubna nr 50C, 05-532 Baniocha, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000644782, NIP 1231327960, REGON 365747070, e-mail: zamowienia@mbpiaseczno.pl, nr telefonu 509 509 067.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep.mbpiaseczno.pl są przetwarzane przez MB PIASECZNO SP. Z O.O. z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha ( dalej: „MB Piaseczno”) oraz podmioty Grupy TREE https://mbpiaseczno.pl/rodo/

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:  

·         realizacji umowy,

·         w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

·         jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych, 

3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić MB PIASECZNO realizację umowy lub usługi w należyty sposób.  

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie www.sklep.mbpiaseczno.pl w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep.mbpiaseczno.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN). 

2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

·         Cena internetowa - cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy: www.sklep.mbpiaseczno.pl. (cena netto i cena brutto za j.m.)

3. Ceny w sklepie stacjonarnym MB PIASECZNO  mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Zamówienia
1. Sklep internetowy www.sklep.mbpiaseczno.pl umożliwia Klientom:

·         składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.sklep.mbpiaseczno.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość. 

·         uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w sklepie stacjonarnym MB PIASECZNO.

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sklep.mbpiaseczno.pl kierowane przez MB PIASECZNO do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep.mbpiaseczno.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 000 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty zostaje zmieniony na pełną przedpłatę za towar.

Dostawa
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.mbpiaseczno.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu( koszty dostawy podane w zakładce „Warunki i koszty dostawy”

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

·         czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

·         czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie kompletowania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu wysłania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.

4. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.

5. Po wysyłce towaru wydawane są faktura VAT elektroniczna a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, MB PIASECZNO zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

·         Przed wydaniem towaru klientowi:
Przelewem na rachunek bankowy MB PIASECZNO prowadzony w Banku Spółdzielczym w Piasecznie: 22 8002 0004 0045 8742 2002 0001
Przelewem elektronicznym:  Polskie ePłatności

Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

·         W momencie odbioru towaru:
Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu MB PIASECZNO

punkt odbioru – 05-504 Złotokłos, Piaseczyńska 12m

·         Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika. 

2. MB PIASECZNO  może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.

W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez MB PIASECZNO jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem  -  przy odbiorze.

Zwrot towaru przez konsumenta 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia  30 maja 2014  r. o prawach  konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument  może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. 

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 

·         obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

·          polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru RMZ. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru RMZ (zał. nr 1- wzór) nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.

5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. 
6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. MB PIASECZNO nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MB PIASECZNO.

7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

·         o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

·          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·          o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. MB PIASECZNO nie stosuje polityki towarów zastępczych. 

Gwarancja Jakości

1. MB PIASECZNO udziela Nabywcy towaru gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym MB PIASECZNO i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.

2. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.  

3. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez MB PIASECZNO.

4. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy MB PIASECZNO a Klientami.

5. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

6. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: 
po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż MB PIASECZNO; w przypadku eksploatacji towaru w sposób  niezgodny z jego  przeznaczeniem oraz wskazówkami MB PIASECZNO i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami MB PIASECZNO i producenta towaru; w przypadku  gdy uszkodzenia  lub  wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

7. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez MB PIASECZNO oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. MB PIASECZNO rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru  lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

8. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, MB PIASECZNO stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, MB PIASECZNO poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez MB PIASECZNO kosztów.

9. MB PIASECZNO nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.                                                              

10. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć MB PIASECZNO w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Procedura reklamacji
1.
Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa MB PIASECZNO. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym MB PIASECZNO wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego "Zgłoszenie RMA". Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).

·         W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).

·         .Po  przesłaniu  prawidłowo  wypełnionego  na  stronie  formularza,  Klient otrzyma  wiadomość  mailową,  w  której  załączniku  znajdować  się  będzie etykieta z numerem RMA. 

·         Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.

·         Jeśli  dane  znajdujące  się  na  etykiecie  będą  się  różniły  od  podanych  w zgłoszeniu  reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu MB PIASECZNO i wstrzymać z wysłaniem.

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady  towaru lub  niezgodności z  umową.  Wskazane  jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana  wada  lub  niezgodność  występują. Dodatkowo  należy  określić  żądania reklamacyjne  oraz  podstawę  prawną  realizacji  uprawnień.  Towar  posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym MB PIASECZNO i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie 
z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta. 

6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W  przypadku ich braku MB PIASECZNO rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w MB PIASECZNO .

7. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku. 

8. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, MB PIASECZNO uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

Postanowienia końcowe

1. W kontaktach z klientem, MB PIASECZNO korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).

2. MB PIASECZNO ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy). 

3. MB PIASECZNO  ponosi   odpowiedzialność   za   wady   rzeczy.   Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.

4. MB PIASECZNO informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur 
regulowane  są  przez  odrębne  przepisy  (np.  ustawa  z dnia  15  grudnia  2000  r.  o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

5. W  stosunku  do  sprzedaży  towarów  niekonsumpcyjnych  sprzedawca  wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na  stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. 

10. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep.mbpiaseczno.pl. 

11. Regulamin Sklepu Internetowego MB PIASECZNO nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny  (Dz.U.1964.16.93  ze  zm.) oraz  ustawy  z  dnia  30  maja  2014  r.  o  prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). 


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach:

1.      umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KLIENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.      umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

3.      umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KLIENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;

4.      umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

5.      umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.      umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować MB PIASECZNO o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy MB PIASECZNO zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MB PIASECZNO), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Formularz „odstąpienie od umowy” -wzór –Załącznik nr 2

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie internetowym sklep.mbpiaseczno.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy").

Administratorem Sklepu internetowego jest MB PIASECZNO z siedzibą w miejscowości Łubna 50C, 05-532 Baniocha.
Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.
Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.
Dane osobowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MB Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha ( dalej: „MB Piaseczno”) oraz podmioty Grupy TREE wymienione na mocy umowy o współadministrowaniu z dnia 27 listopada 2019r.

W sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą:

·         poczty elektronicznej skrzynkę zamowienia@mbpiaseczno.pl

·         poczty tradycyjnej: MB PIASECZNO Sp. z o.o. ul. Piaseczyńska 12m, 05-504 Złotokos

·         telefonicznie: +48 509 509 067

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

·         podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;

·         w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

·         w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;

·         w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

·         w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

·         w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez klienta dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez klenta w Koncie, jak również dane dotyczące Towaru i innych świadczonych przez MB PIASECZNO Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków.

·         w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;

·         w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : .... (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez ... (nazwa merchanta) w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.


Kategorie odnośnych danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
· dane kontaktowe;
· dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
· dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;
· dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
· dane dotyczące usług marketingowych.
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

·         kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

·         kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

·         po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

 

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.
Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

·         organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

·         dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania

·         w celu realizacji zamówienia
Inpost, Polskie ePłatności 

 Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:
· żądania dostępu do swoich danych osobowych;
· żądania sprostowania swoich danych osobowych;
· żądania usunięcia swoich danych osobowych;
· żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
· żądania przenoszenia danych osobowych.


Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.


Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO):
Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.


Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

·         dostępu do danych osobowych;

·         uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

·         uzyskania kopii swoich danych osobowych.


Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: zamowienia@mbpiaseczno.pl
Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.
Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: zamowienia@mbpiaseczno.pl
Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.
Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

·         Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·         wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

·         Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

·         wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim

·         wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.


Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: zamowienia@mbpiaseczno.pl

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO):
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

·         kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

·         gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

·         Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

·         gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
 

·         Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: zamowienia@mbpiaseczno.pl

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO):
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

·         przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

·         przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: zamowienia@mbpiaseczno.pl

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO):
Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: zamowienia@mbpiaseczno.pl
Prawo do cofnięcia zgody
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: zamowienia@mbpiaseczno.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego:
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Zabezpieczenia:

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, w tym także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. Administrator stosuje certyfikat SSL, służący zabezpieczeniu transmisji danych. Wszyscy odbiorcy Twoich danych osobowych, wskazani przy każdym celu przetwarzania Twoich danych osobowych to podmioty zaufane i gwarantujące poziom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych odpowiadający standardom RODO.

POLITYKA COOKIES

Informacja o plikach cookies

1.      Serwis korzysta z plików cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.       tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b.      utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6.      Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7.      Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

…………………, data………………..

 

Imię i nazwisko konsumenta ….................................................................

Adres zamieszkania:

ulica/nr.......................................................................................................

kod/miasto …................/............................................................................

tel. kontaktowy: …...............................................

adres mailowy:  …..............................................                                                                                       

                                                      MB PIASECZNO Sp. z o.o.

                                                            Łubna 50C, 05-532 Baniocha

                                            tel. +48 509 509 067

                                                                           e-mail: zamowienia@mbpiaseczno.pl

                                                               adres do korespondencji:

                                                                              ul. Piaseczyńska 12m, 05-504 Złotokłos

 

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z treścią Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) odstępuję od umowy kupna (wymienić produkt) ….......................................................... ................. ....................................................  nr. dokumentu sprzedaży   ................ ………

data sprzedaży :................................................ ..............................................

Towar zakupiono na warunkach sprzedaży na odległość (warunki odstąpienia od umowy opisane na odwrocie)   za cenę brutto …................  ..

 

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto  nr   .......................................................................................................................................

lub w inny sposób (zaproponować).......................................................................................

 

                                                                                                

                                                       …................................................................

                                                                             podpis klienta

 

Uwaga: prosimy o dołączenie do przesyłki zwracanego produktu niniejszego podpisanego oświadczenia.

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT  zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy oferowany sposób.

3. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie  SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z niniejszego formularza- ale nie jest to obowiązkowe.  W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. KONSUMENT jest zobowiązany opakować produkt w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

5. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych  zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

7. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT

8. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”.  Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed  uszkodzeniem w transporcie.

PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU

w związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodeksu Cywilnego zgłaszam reklamację wg poniższego opisu.

 

                                                                                                                                                                                                                    Dane firmy:

                                                                         MB Piaseczno Sp. z o.o.

                                                                                  Łubna 50C, 05-532 Baniocha

                                                                     tel. +48 509 509 067

                                                                                                   e-mail: zamowienia@mbpiaseczno.pl

                                                                              adres do korespondencji:  

                                                                                                          ul. Piaseczyńska 12m, 05-504 Złotokłos

                                                                        

   

Zgłaszający:

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):......................................................................................................

Adres konsumenta: ............... ......................................................................................................................

Telefon kontaktowy: ..........................................        adres e-mail: .............................................................

Data nabycia towaru .. .............................            Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: .............................

Opis towaru (nazwa, numer fabr itp)............... ….........................................................................................

Cena zakupu brutto .....................................................................

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń)  :

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: ….........................................................................................

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

- wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

- nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

- obniżenia ceny towaru o kwotę ……………………………… (słownie: ………………………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …....…………………………………………………………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

- odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……………………………….…….….* (art. 560 § 1)

 Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania  niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

 

…..........................                                                                                               ….............................................

Miejscowość, data                                                                                                 Podpis zgłaszającego reklamację

*)  Proszę zakreślić wybrane rozwiązanie.